DRY-TOP AB

Täby 2012 i november. Delvis redigerad 2019 i januari.

Om Tätskikt - Spärrskikt

Först lite tätskiktslogik

  • I fall med golvrelaterade miljöproblem vet vi ännu inte vilket eller vilka ämnen från t.ex. förtvålningsskador eller spackel med organiskt innehåll som inte alla tolererar. Vi söker därför vissa ämnen som påvisar att en skada finns. 
  • Vet vi inte vilket eller vilka ämnen som ska spärras så vet vi inte heller vilka krav vi ska ställa på spärren.
  • Passiva tätskikt för lukt och andra emissioner borde vara många gånger tätare än de golvmaterial som ska läggas ovanpå.Det är ett rimligt minimikrav.

Flertalet s.k.spärrskikt / tätskikt / emissionsspärrar är ändå inte ens så täta som den mest diffusionsöppna linoleummattan.

Det här handlar om passiva tätskikst / spärrskikts förmåga att hindra emissioner / lukter från undergolvet att nå rumsluften.

Vi kommenterar s.k målade spärrskikt / tätskikt / emissionsspärrar. Vattenglas, silaner, akrylat, epoxi m.fl. Dom här materialen behandlas utförligt i Tekn. Doktor Anders Sjöbergs utredning "Egenskaper och funktion hos fukt och alkalispärrar på betong". Publikation P01:5. Chalmers Tekniska Högskola avd. för byggnadsmaterial. Även den emissionsspärrande förmågan mot t.ex. hexanol och butanol redovisas. Vill du ha publikationen kan du antingen beställa den där eller sända oss ett mejl så mejlar vi den tillbaka.

Vi kommenterar även polyetenfolier och passiva s.k. spaltbildande plastundergolv.

Ungefärlig täthet mot vattenånga för mattor och spärrskikt. (Vattenånga har valts, dels för att molekylen är liten, dels för att mätvärden finns för många mattor och en del spärrskikt)  

Golv, ungefärliga vattenånggenomgångsmotstånd uttryckt i s/m 

Linoleummatta 1,5 - 3 mm.                              300 000 - 800 000 s/m

PVC-matta 1,5 mm                                        1.500 000 - 3.000 000 s/m

PVC-matta 2 mm                                          2.000 000 - 4.000 000 s/m

Gummimatta 2,5 mm                                     3.000 000 - 4.500 000 s/m

Polyolefinmatta                                             5.000 000 - 20.000 000 s/m

OBS att den tätaste polyolefinmattan är ca 200 ggr. tätare än de i detta stycke visade s.k. spärrskikten. 

S.k. spärrskikt / tätskikt. Ungefärliga ånggenongångsmotstånd i rekommenderade tjocklekar på betong / spackel.

Cementbaserade varianter t.ex. Penetron                                               < 100 000 s/m

Termoplaster, ex Creom                                                                           < 100 000 s/m

Vattenglas, ex EverCreteSeal, Everseal Djupimpregnering                      < 100 000 s/m

Silanpreparat, ex. Florosil, Buffertspärr                                                   < 100 000 s/m

Funktionen för de här materialen, utom Creom, är att de tränger in och gelar i betongens övre porsystem vilket stänger för kappillär vattentransport. De bromsar alltså vatten i vätskeform från att nå ytan, eller sugas in från ytan. De bromsar därmed även ämnen som bärs i vatten, t.ex alkali. De är däremot mycket öppna för vattenångdiffusion och andra emissioner som t.ex lukter.

Creom är mer att jämföra med målning med en betongkompatibel acrylat. Den ger alltså sin täthet på samma sätt som ett målningsskikt.

De här materialen har inget värde som spärrar för lågmolekylära emissioner. De är alla bara bråkdelar så täta som de mattor de läggs under.

Sett som emissionsspärr är en tjockleksökning från t.ex 1,5 mm -  2 mm PVC-matta ett bättre alternativ.

 

Epoxibaserade spärrskikt. Några exempel-

Dexor Bond

EverSeal emissionsspärr, vattenglas belagt med epoxi.

Florosil TS

NM Fuktspärr FS 023

Uzin PE 460

En ur täthetssynpunkt bra epoxi har ca 100 000 s/m som ånggenomgångsmotstånd / 0,1 mm. material. Epoxi har ungefär samma täthet som en bra PVC i samma tjocklek. Sandning i ett skikt för att t.ex ge fäste för spackel minskar tätheten mot vattenånga med upp till hälften i det skiktet.

Det bör även nämnas att Bisfenol A som är stor del av basen i kallhärdande epoxisystem är klassad som " särskilt farligt ämne" samt "hormonstörande i miljön" . Härdarna är till största delen frätande Aminer. (se Kemiska Hälsorisker AFS 2011:19 från Arbetsmljöverket och CLP-förordningen från EU) 

 

 Folier och spaltbildande passiva tätskikt av polyeten.    

Polyetenfolie 0,1 mm                                                                                                               ca 2.000 000 s/m

Polyetenfolie 0,2 mm                                                                                                               ca 4.000 000 s/m

Spaltbildande ( typ platon ) polyeten eller polypropen 0,5 - 1 mm                                 ca. 4.000 000 - 10.000 000 s/m

För dessa material kan tätheten variera kraftigt dels beroende på plasttyp dels på inblandning av, eller om det helt är producerat på, återvunnet material. Materialen är tillräckligt täta för att vara en effektiv fuktspärr under t.ex. parkett.  Alla är ändå inte tillräckligt täta för att vara en bra emissionsspärr.

Man ska även tänka på att spaltbildande material ger ett utrymme med bra bomiljö för småkryp samt att de ofta förändrar ljudbilden. 

 

Hur tät behöver en emissionsspär vara ?.     

Det är helt beroende av vad som ska stoppas och hur skadligt ämnet är. Den som har besökt mätlabb för förorenad betong vet att även flera polyetenpåsar, väl förslutna, är otillräckliga mot lukter på sikt. Glasburkar med metallock, metallburkar eller aluminiumfolie är det som används. Det beror på att dessa material är täta på en helt anna nivå än en plast. Alla känsliga produkter långtidsförvaras i glas och metall. Vem skulle t.ex. komma på idén att göra en konservburk av plast. Samma täthetskrav gäller andra vägen. 

Vårt eget material har vi därför tyvärr ingen möjlighet att sätta ett mätresultat på. Materialet är tätt på atomnivå mot syre och vatten. Det finns ingenstans angivet ett vattenånggenomgångstal för en porfri metall. Den är helt enkelt tät. Skarven utförs antingen med en aluminiumtape som läggs över skarven där våderna lagts kant mot kant. Eller så görs en 50 mm överlappsskarv med ett lika brett butylband av hög kvalitet mellan våderna. Ingen kommer heller på idén att mäta t.ex. ånggenomgång  för 50 mm butyl. Även kantbandet vid lösläggning är samma material.

För att passivt spärra lågmolekylära emissioner finns inget säkrare material än en porfri metallfolie som skarvats med ett bra material.

För ordningens skull vill vi även nämna att för markplattor med tillskjutande fukt är tvångsventilerade undergolv ändå det säkraste.

DRY-TOP AB

Owe Blick